Welkom op www.systeemtheorie.nl

Deze site is ontwikkeld voor (toekomstige) professionals die in de jeugdhulpverlening werken en geïnteresseerd zijn in de systeemtheorie.


De systeemtheorie zal de komende jaren in de jeugdhulpverlening een steeds prominenter plek in gaan nemen. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. In de nieuwe wet op de Jeugdzorg staat dat met het woord ‘cliënt’ niet meer alleen de jongere wordt bedoeld, maar dat het hele gezin als de cliënt moet worden opgevat. Letterlijk staat er: ‘Cliënt: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden’. Het wordt voor instellingen dus belangrijk om aan te kunnen tonen dat het systeem rond het kind wordt betrokken in de hulp.


Maar de belangrijkste reden dat de systeemtheorie meer en meer navolgers vindt, is dat uit onderzoek steeds weer blijkt dat hulp van betere kwaliteit is wanneer alle leefgebieden en relaties van een kind een plek krijgen. Het probleem van het kind is immers altijd in een bepaalde relationele context ontstaan en zal ook in diezelfde relationele context geanalyseerd en behandeld moeten worden. Dat geldt zelfs voor kindspecifieke problematiek als ADHD, PDD-NOS en ODD.


De systeemtheorie stoot de ontwikkelingspsychologie en de orthopedagogie daarmee geenszins uit het zadel. Zij hebben hun waarde voor de hulpverlening immers ruimschoots bewezen. Maar gezien de nieuwe wet en nieuwe contextuele inzichten is hun reikwijdte toch wat beperkt. Zij zijn immers voornamelijk op het kind gericht en geven geen antwoord op de ingewikkelde vragen die rond de gezinsdynamiek spelen. Hierin is voor de systeemtheorie dus een belangrijke rol weggelegd. Samen met de kindgerichte theorieën kan de systeemtheorie de hulpverlening helpen om een dieper en completer beeld van de problematiek rond het kind te krijgen. En uiteraard levert de systeemtheorie daarbij ook eigen belangrijke interventiemethoden.


Deze site heeft diverse mogelijkheden. Ten eerste kun je er een korte uitleg vinden wat de systeemtheorie inhoudt. Verder kun je via deze site intervisiepartners vinden door je op te geven als geïnteresseerde voor een intervisiegroep bij jou in de buurt. Juist het delen van ervaringen en het bespreken van casuïstiek kan immers inspirerend werken. Ook kun je een idee krijgen van de initiatieven die ik ontplooi op het gebied van supervisie, cursussen, teamsamenwerking, Socratische gesprekken en zo voort. Verder vind je er een samenvatting van het boek ‘Er zit systeem in…! De introductie van een systeemtheoretisch model voor de jeugdhulpverlening’. Omdat dit boek niet in de boekhandel te koop is, kun je het ook via deze site bestellen.


Tot slot hoop ik vooral dat deze site het systeemdenken zal helpen zich verder te ontwikkelen!


Steven Pont
    © 2024 Steven Pont  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Webdesign: Unity-X